นางสาวณัฐทิตา ภูเลี่ยมคำ

ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษสื่อสารสากล

"องค์กรมักเลือกคนที่มีทัศนคติที่ดีต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าและบริษัท เพราะคนที่มีทัศนคติที่ดีจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น นำพาทีม และองค์กรเดินหน้าไปด้วยกัน ในด้านสำหรับตนเอง การที่ท่านมีทัศนคติที่ดีช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างมีความสุข มีพลังปละความมุ่งมั่นที่จะทำงาน ท่านสามารถฝึกฝนการมีทัศนคติที่ดีได้ เช่น มองหาข้อดีที่ท่านเผชิญสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อดีที่ท่านทำงานในองค์กรปัจจุบัน ข้อดีของงานที่ทำอยู่ ข้อดีของหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น"

นางนิโลบล ลัยยะนาถ

เจ้าหน้าที่งาน