1(ปรับปรุง 29 ส.ค.61).pdf

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับปรุง 30 ส.ค. 61)

3.คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ปรับครั้งที่ 2.pdf

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง 22 ม.ค.63)

2.แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรับครั้งที่ 2.pdf

คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง 22 ม.ค.63)